BIP Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

Informacje o majątku

Wszystkie dane finansowe publikowane są wg stanu na koniec roku obrotowego, zgodnie z danymi w sprawozdaniu finansowym.

Całkowita wartość aktywów Spółki, stanowiąca sumę bilansową na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 369.479.859,83 zł na co składają się:

  1. aktywa trwałe: 343.681.677,12 zł, (obejmują rzeczowe aktywa trwałe o wartości 338.063.764,65 zł, wartości niematerialne i prawne w kwocie 1.835.579,77 zł, inwestycje długoterminowe w kwocie 2.663.782,72 zł oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe wynoszące 1.118.549,98 zł)
  2. aktywa obrotowe: 25.798.182,71 zł

Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2018 wynosi 87.277.000,00 zł i dzieli się na 174.554 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział.

Data stworzenia : 2016-06-21 14:36 Autor : Kazimierz Kurpas Data publikacji : 2016-06-21 14:36 Osoba udostępniająca na stronie : Kazimierz Kurpas Data ostatniej modyfikacji : 2019-07-23 13:59 Osoba modyfikująca : Kazimierz Kurpas