BIP Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

Informacje o majątku

Wszystkie dane finansowe publikowane są wg stanu na koniec roku obrotowego, zgodnie z danymi w sprawozdaniu finansowym.

Całkowita wartość aktywów Spółki, stanowiąca sumę bilansową na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 343.414.676,52 zł na co składają się:

  1. aktywa trwałe: 331.073.182,97 zł, (obejmują rzeczowe aktywa trwałe o wartości 326.632.487,97 zł, wartości niematerialne i prawne w kwocie 1.745.823,12 zł, inwestycje długoterminowe w kwocie 706.238,51 zł oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe wynoszące 1.988.633,37 zł)
  2. aktywa obrotowe: 12.341.493,55 zł

Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2021 wynosi 87.288.500,00 zł i dzieli się na 174.577 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział.

Podmiot udostępniający informacje: BIP Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. Data stworzenia : 2016-06-21 14:36 Autor : Kazimierz Kurpas Data publikacji : 2016-06-21 14:36 Osoba udostępniająca na stronie : Kazimierz Kurpas Data ostatniej modyfikacji : 2022-06-27 14:18 Osoba modyfikująca : Kazimierz Kurpas