BIP Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

Informacje o majątku

Wszystkie dane finansowe publikowane są wg stanu na koniec roku obrotowego, zgodnie z danymi w sprawozdaniu finansowym.

Całkowita wartość aktywów Spółki, stanowiąca sumę bilansową na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 361.509.335,76 zł na co składają się:

  1. aktywa trwałe: 341.402.822,81 zł, (obejmują rzeczowe aktywa trwałe o wartości 337.096.219,29 zł, wartości niematerialne i prawne w kwocie 1.626.019,74 zł, inwestycje długoterminowe w kwocie 1.152.780,19 zł oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe wynoszące 1.527.803,59 zł)
  2. aktywa obrotowe: 20.106.512,95 zł

Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2019 wynosi 87.288.500,00 zł i dzieli się na 174.577 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział.

Data stworzenia : 2016-06-21 14:36 Autor : Kazimierz Kurpas Data publikacji : 2016-06-21 14:36 Osoba udostępniająca na stronie : Kazimierz Kurpas Data ostatniej modyfikacji : 2021-03-17 11:05 Osoba modyfikująca : Kazimierz Kurpas