BIP Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

Informacje o majątku

Wszystkie dane finansowe publikowane są wg stanu na koniec roku obrotowego, zgodnie z danymi w sprawozdaniu finansowym.

Całkowita wartość aktywów Spółki, stanowiąca sumę bilansową na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła 374.423.284,30 zł na co składają się:

  1. aktywa trwałe: 344.065.587,06 zł, (obejmują rzeczowe aktywa trwałe o wartości 338.464.057,48 zł, wartości niematerialne i prawne w kwocie 1.067.718,17 zł, inwestycje długoterminowe w kwocie 3.329.330,63 zł oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe wynoszące 1.204.480,78 zł
  2. aktywa obrotowe: 30.357.697,24 zł

 

Kapitał zakładowy na dzień 31.03.2018 wynosi 87.277.000,00 zł i dzieli się na 174.554 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział.

Data stworzenia : 2016-06-21 14:36 Autor : Kazimierz Kurpas Data publikacji : 2016-06-21 14:36 Osoba udostępniająca na stronie : Kazimierz Kurpas Data ostatniej modyfikacji : 2018-05-09 07:52 Osoba modyfikująca : Kazimierz Kurpas