BIP Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

Dostęp do informacji publ. nieudostępnionej w BIP

Zasady ogólne

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Zasady udostępniania informacji publicznej określa ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 ustawy każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Od osoby wykonującej to prawo nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach prawa.

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej

Informacje podlegające udostępnianiu

Zgodnie z art. 6 ustawy udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:

  • statusie prawnym lub formie prawnej przedsiębiorstwa;
  • organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach organów przedsiębiorstwa;
  • strukturze własnościowej i majątku, którym przedsiębiorstwo dysponuje;
  • zasadach funkcjonowania przedsiębiorstwa;
  • danych publicznych.
Ograniczenia w dostępie do informacji

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa (art. 5 ust. 1 i 2 ustawy).

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może zostać złożony w sekretariacie ZIM Sp. z o.o. lub wysłany na adres siedziby Spółki bądź adres email: sekretariat@zim.com.pl. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku (art. 10 ustawy).

Termin załatwienia sprawy

Udostępnienie informacji na wniosek następuje „bez zbędnej zwłoki”, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 2 ustawy).

Sposób i forma udostępniania

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się (art. 14 w zw. z art. 7 ustawy).

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym powyżej następują w drodze decyzji (art. 16 ust. 1 w zw. z art. 17 ustawy).

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy, któremu odmówiono udostępnienia informacji publicznej oraz umorzono postępowanie o udostępnienie informacji przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 17 w zw. z art. 16 ustawy).

Podmiot udostępniający informacje: BIP Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. Data stworzenia : 2016-06-23 09:13 Autor : Kazimierz Kurpas Data publikacji : 2016-06-23 09:13 Osoba udostępniająca na stronie : Kazimierz Kurpas Data ostatniej modyfikacji : 2016-06-24 10:05 Osoba modyfikująca : Kazimierz Kurpas