BIP Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o. jest:

 • PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 • PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 • PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 • PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
 • PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
 • PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo tech-niczne,
 • PKD 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,
 • PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
 • PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci roz-dzielczych,
 • PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektro-energetycznych,
 • PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazo-wych i klimatyzacyjnych,
 • PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Podmiot udostępniający informacje: BIP Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. Data stworzenia : 2016-06-21 15:00 Autor : Kazimierz Kurpas Data publikacji : 2016-06-21 15:00 Osoba udostępniająca na stronie : Kazimierz Kurpas Data ostatniej modyfikacji : 2016-06-21 15:01 Osoba modyfikująca : Kazimierz Kurpas